SOLERTER S.R.O.

VŠEOBECNÉ
PODMIENKY

Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky v znení zmien schválených zhromaždením členov ZLZ SR dňa 12.05.2005, 09.11.2011, 19.11.2014, 11.11.2015 a 13.11.2019

Článok 1:

Predmet a účel – rozsah platnosti

1.1 Tieto Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky ( v skratke VZP ZLZ SR ) sa vydávajú na základe §2, bod 4 Stanov Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky ( skratka ZLZ SR) a § 273 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka SR ( skratka OBZ). Ich účelom je podrobnejšie upraviť a doplniť ustanovenia § 601 – 609 OBZ o zasielateľskej zmluve.


1.2 VZP ZLZ SR platia pre obchodné vzťahy príkazcov a zasielateľov v oblasti vnútroštátneho a medzinárodného zasielateľstva za predpokladu, že sa stanú súčasťou zasielateľskej zmluvy. Pre vnútroštátne zasielateľstvo sa nepoužijú tie časti VZP ZLZ SR, ktoré sa svojou povahou týkajú iba medzinárodného zasielateľstva.


1.3 Odchylné ustanovenia zasielateľskej zmluvy majú prednosť pred znením VZP ZLZ SR. Ustanovenia VZP majú prednosť pred znením Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ( skratka OZ ), nesmú však byť v rozpore s ich kogentnými ustanoveniami ani s donucujúcimi ustanoveniami iných právnych predpisov.


1.4 Slovenské znenie týchto VZP ZLZ SR má prednosť pred ich anglickým a nemeckým prekladom.


1.5 Pre účely týchto VZP ZLZ SR


zasielateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý je držiteľom príslušných živnostenských oprávnení na podnikanie v tejto oblasti v zmysle Živnostenského zákona. Pri vykonávaní tejto činnosti sa v zasielateľskej zmluve zaväzuje svojmu zákazníkovi – príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí (tovaru) z určitého miesta do určitého iného miesta ( § 601 ods.1 OBZ ). Zasielateľ sa môže zaviazať aj na obstaranie, zariadenie, resp. uskutočnenie pomocných služieb súvisiacich s prepravou, ak tieto činnosti patria k predmetu jeho podnikania. Hlavnou obchodnou zmluvou na tuzemskom i medzinárodnom trhu je kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Do medzinárodnej kúpnej zmluvy sú obvykle včlenené dodacie podmienky INCOTERMS. V závislosti od zvolenej dodacej podmienky je odosielateľom tovaru predávajúci alebo kupujúci, ktorý má povinnosť uzavrieť prepravnú zmluvu s dopravcom. Túto svoju povinnosť často zverujú odborníkovi –zasielateľovi.


príkazca je osoba (právnická alebo fyzická), ktorá si u zasielateľa objedná obstaranie prepravy, prípadne tiež ďalšie pomocné služby súvisiace s prepravou, a na tento účel uzaviera so
zasielateľom zasielateľskú zmluvu a vo veci pomocných služieb príslušné ďalšie zmluvy.


obstaraním prepravy sa rozumie realizovanie prepravy zasielateľom na základe uzavretia zmluvy o preprave vecí medzi zasielateľom ( v postavení odosielateľa ) a dopravcom.


dopravcom sa rozumie podnikateľ, ktorý sa zmluvou o preprave veci zaväzuje odosielateľovi, že za odplatu prepraví vec z určitého miesta ( miesto odoslania) do určitého iného miesta ( miesto určenia) Dopravca prepravu uskutočňuje.


zástupcom príkazcu ako odosielateľa sa stáva zasielateľ, ak na základe mandátnej zmluvy koná pri uzavieraní prepravnej zmluvy s dopravcom v mene odosielateľa. V tomto prípade účastníkom prepravnej zmluvy bude ako odosielateľ príkazca , nie zasielateľ.


sprostredkovateľom prepravy je zasielateľ vtedy, keď sa na základe sprostredkovateľskej zmluvy za odplatu zaväzuje vyvíjať činnosť aby záujemca mal príležitosť uzavrieť s určitým dopravcom zmluvu o preprave veci sám a vo vlastnom mene ( § 643 a nasl. OBZ ). Sprostredkovateľská činnosť je voľnou obchodnou živnosťou ( § 25 ods.1, § 33 písm. ch a § 41a ŽZ )

 

Článok 2
Uzavieranie, vznik a forma zasielateľskej zmluvy
2.1 Práva a povinnosti zasielateľa vznikajú predovšetkým na základe platnej zasielateľskej zmluvy. Zasielateľskou zmluvou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu ( § 601 ods. 1 OBZ ).


2.2 Uzavieranie a vznik zasielateľskej zmluvy upravujú ustanovenia § 43-51 OZ a § 269-275 OBZ. Pre vznik zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje včasné a bezvýhradné prijatie návrhu zmluvy. Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh, ktorý treba prijať, aby vznikla zmluva. Za návrh zmluvy sa považuje tiež návrh označený ako „zasielateľský príkaz“ , „ objednávka zasielateľských služieb “. Návrh zmluvy obvykle predkladá príkazca, iniciatíva však môže vychádzať tiež od zasielateľa. Návrh zmluvy musí byť určitý a adresný. Treba v ňom presne vymedziť služby, ktoré má zasielateľ obstarať, najmä obstaranie konkrétnej prepravy a musí byť adresovaný konkrétnemu zasielateľovi.


2.3 Podľa týchto VZP sa pre platnosť zasielateľskej zmluvy vyžaduje písomná forma, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Písomnú formu treba zachovať u obchodných úkonov vytvárajúcich zmluvu, t.j. u návrhu zmluvy i jeho prijatí. Za písomnú formu sa považuje napísanie zmluvy na listine, ktorá tvorí jednotný technický celok, prejavy strán výmenou listín, korešpondencie, telegrafické a ďalekopisné správy , telefax, prejavy elektronickými prostriedkami. Mlčanie alebo nečinnosť adresáta návrhu samy osebe nemôžu znamenať prijatie návrhu.


ČLÁNOK 3
Zasielateľský príkaz
Právna povaha a funkcia :


3.1 Zasielateľský príkaz môže predstavovať návrh zasielateľskej zmluvy, predložený príkazcom zasielateľovi. Jeho bezvýhradným prijatím vznikne zasielateľská zmluva.


3.2 Zasielateľský príkaz vydaný príkazcom na žiadosť zasielateľa za účelom potvrdenia existencie a obsahu už uzavretej zasielateľskej zmluvy, ktorá nemá písomnú formu príde do úvahy , keď strany upustili od požiadavky písomnej formy prejavu ( OBZ § 601 ods. 2 ).


ČLÁNOK 4
Spolupráca účastníkov zasielateľskej zmluvy

4.1 Príkazca a zasielateľ sú povinní pri plnení zasielateľskej zmluvy úzko spolupracovať. Svoje záväzky z tejto zmluvy musia splniť riadne a včas.


4.2 Pokiaľ je v omeškaní so splnením svojich povinností príkazca, nemôže sa voči nemu dostať do omeškania zasielateľ a naopak.


4.3 Zasielateľ, ktorý je pri vzájomnom plnení povinný plniť záväzky vopred ( uzavrieť zmluvu s dopravcom ), je oprávnený plnenie odoprieť až do času, kedy mu bude poskytnuté alebo zaistené plnenie vzájomné ( zaplatenie odplaty ), ak je plnenie príkazcu ohrozené pre okolnosti, ktoré mu neboli známe v čase uzavretia zmluvy.


ČLÁNOK 5
Základné povinnosti a práva zasielateľa


5.1 Zasielateľ je povinný :
5.1.1 obstarať pre príkazcu vo vlastnom mene a na jeho účet dohodnutú prepravu vecí z určeného miesta odoslania do stanoveného miesta určenia; na žiadosť príkazcu je povinný vydať mu potvrdenie o prevzatí zásielky, ktorej prepravu má obstarať ;


5.1.2 prevziať zásielku tovaru od dopravcu na dohodnutom mieste, ďalej prevziať uskladnenú zásielku od skladovateľa, ak bol týmito úlohami v rámci zasielateľskej zmluvy poverený ;


5.1.3 vykonávať svoje povinnosti zo zasielateľskej zmluvy s odbornou starostlivosťou a dbať o to, aby kvalitne a hospodárne uspokojil záujmy príkazcu ;


5.1.4 v rámci zasielateľskej zmluvy plniť pokyny príkazcu; pri ich plnení dbať na ochranu záujmov príkazcu, z čoho vyplýva najmä :
– povinnosť upozorniť príkazcu na zjavnú nesprávnosť jeho pokynov;
– pri nebezpečenstve z omeškania postupovať aj bez týchto pokynov tak, aby boli čo najviac chránené záujmy príkazcu (pokiaľ sú mu známe ).


5.1.5 riadne sa starať o veci ( tovar ), ktoré mu príkazca zveril, ako aj o veci, ktoré pre príkazcu prevzal, resp. o peniaze, ktoré pre neho pri dobierke vybral, či inak vyinkasoval;


5.1.6 zisťovať alebo zabezpečiť kontrolu množstva tovaru odovzdaného dopravcovi, alebo prevzatého od dopravcu, avšak len vtedy, keď to bolo s príkazcom dohodnuté ;


5.1.7 poistiť zásielku tovaru proti nebezpečenstvám počas prepravy, ak to bolo dohodnuté v zasielateľskej zmluve; poistnú zmluvu uzavrie zasielateľ buď vo vlastnom mene a na účet príkazcu alebo v mene príkazcu;


5.1.8 podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí, alebo ktorá na nej už vznikla, a to bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie;


5.1.9 pre potreby príkazcu počas primeranej alebo dohodnutej doby pri zachovaní mlčanlivosti archivovať doklady, ktoré získal pri plnení zasielateľskej zmluvy.


5.2 Zasielateľ je oprávnený :
5.2.1 žiadať, aby mu bol daný písomný príkaz na obstaranie prepravy ( zasielateľský príkaz ), ak zmluva nemá písomnú formu ( OBZ § 601 ods. 2 );


5.2.2 organizovať prepravu, vrátane voľby spôsobu prepravy a voľby dopravcu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak;


5.2.3 požadovať od príkazcu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením zasielateľskej zmluvy ;


5.2.4 požadovať zaplatenie odplaty, zmluvnej alebo, ak nebola dohodnutá, podľa sadzobníka služiab zasielateľa;


5.2.5 požadovať úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil v súvislosti so splnením záväzkov zo zasielateľskej zmluvy; požadovať tiež úhradu nákladov účelne vynaložených pri plnení svojho záväzku ;


5.2.6 požiadať príkazcu o opravu nesprávnych alebo o doplnenie neúplných pokynov a zároveň požadovať správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe ;


5.2.7 požadovať výslovný príkaz na poistenie zásielky a konkretizáciu druhu poistenia ;


5.2.8 požadovať výslovný príkaz na dobierku peňažnej sumy alebo iný inkasný úkon ;


5.2.9 prepravu, ktorú má obstarať, uskutočniť sám, ak to neodporuje zmluve, alebo ak to nezakáže príkazca do začiatku uskutočňovania prepravy ( právo samovstupu – § 605 ods.1 OBZ ) ;


5.2.10 použiť na obstaranie prepravy ďalšieho zasielateľa ( medzizasielateľa ) ; pritom zodpovedá príkazcovi ako keby prepravu obstaral sám ;


5.2.11 odchýliť sa od pokynov príkazcu, ak to vyžaduje ochrana záujmov príkazcu, najmä pri nebezpečenstve z omeškania ;


ČLÁNOK 6
Základné povinnosti a práva príkazcu

6.1 Príkazca je povinný :
6.1.1 dať zasielateľovi písomný príkaz na obstaranie prepravy, ak zasielateľská zmluva nemá písomnú formu a ak o to zasielateľ požiada;


6.1.2 ak hrozí zásielke bezprostredne podstatná škoda, dať zasielateľovi na základe jeho výzvy okamžite potrebné pokyny v písomnej forme ; inak má zasielateľ právo zásielku predať ;


6.1.3 poskytnúť zasielateľovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave zásielky, menovite údaje o druhu a množstve tovaru, značky a signá, spôsob balenia, rozmery a hmotnosť jednotlivých kusov, údaje o tom, či ide o nebezpečný tovar v zmysle dohody ADR, RID a pod.; upozorniť včas zasielateľa na verejnoprávne predpisy ( dovozné a vývozné povolenia , tranzitné povolenia , colné predpisy a pod.) , pokiaľ zasielateľovi nemusia byť známe ;


6.1.4 zaplatiť zasielateľovi včas dohodnutú odplatu ; ak odplata nebola dohodnutá, potom odplatu podľa sadzieb zasielateľa platných v čase uzavretia zasielateľskej zmluvy. Ak nie sú k dispozícií sadzby zasielateľa, potom odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy ;


6.1.5 na požiadanie zasielateľa poskytnúť mu primeraný preddavok na náklady spojené s plnením záväzku zasielateľa;)


6.1.6 uhradiť zasielateľovi včas potrebné, užitočné a účelne vynaložené náklady. Zaplatiť zasielateľovi odplatu a uhradiť mu náklady tiež pri spiatočnej preprave tovaru, ak príjemca odmietne prevzatie zásielky. Odplata v tomto prípade bude v rovnakej výške ako pri preprave príjemcovi. Obdobnú povinnosť má príkazca v prípade, keď uskutočnenie dohodnutej dobierky alebo inkasný úkon u zasielateľa odvolá, alebo keď sa vybratie príslušnej sumy, napriek úsiliu zasielateľa neuskutoční a zásielka sa musí vrátiť ;


6.1.7 nahradiť zasielateľovi celú škodu a náklady navyše v prípad, ak príkazca poskytne zasielateľovi nepresné alebo neúplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach potrebných na uzavretie zmluvy o preprave zásielky a škoda alebo vyššie náklady vznikli v súvislosti s poskytnutím nepresných alebo neúplných údajov.


6.1.8 dať zasielateľovi výslovný príkaz na poistenie zásielky, ak si želá jej poistenie a poistenie nie je dohodnuté v zasielateľskej zmluve ;


6.1.9 zakázať zasielateľovi samovstup, ak si príkazca nepraje, aby zasielateľ prepravu, ktorú má obstarať, uskutočnil sám.


6.2 Príkazca je oprávnený :

6.2.1 požadovať obstaranie prepravy zo strany zasielateľa podľa podmienok zasielateľskej zmluvy a týchto VZP ZLZ SR ;


6.2.2 dávať zasielateľovi v rámci zasielateľskej zmluvy podrobnejšie pokyny čo do spôsobu, druhu a trasy prepravy a určenia príjemcu zásielky ;


6.2.3 dať zasielateľovi pokyn na zastavenie prepravy u dopravcu a na vrátenie zásielky za predpokladu, že príjemca zásielku ešte neprevzal, alebo dispozičné právo k zásielke nebolo prevedené na osobu, ktorej nemá zasielateľ oprávnenie udeľovať príkaz;


6.2.4 požadovať od zasielateľa ďalšie pomocné služby súvisiace s obstaraním alebo uskutočnením prepravy, pokiaľ sú dohodnuté v zasielateľskej zmluve alebo osobitne ;


6.2.5 odstúpiť od zasielateľskej zmluvy pri jej podstatnom porušení zasielateľom .
ČLÁNOK 7
Zodpovednosť zasielateľa za škodu a jej rozsah


7.1 Zasielateľ, ktorý poruší svoju povinnosť zo zasielateľskej zmluvy, z inej obchodnej zmluvy alebo inú záväzkovú povinnosť, alebo ktorý poruší inú mimozmluvnú povinnosť stanovenú v Obchodnom zákonníku, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť ( § 373, 374 a 757 OBZ; čl.9 VZP ZLZ SR ).
Porušenie povinnosti zo strany zasielateľa, vznik škody a príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vzniknutou škodou musí dokázať poškodená strana ( príkazca ). Existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť ( liberačný dôvod ) musí preukázať zasielateľ.


7.2 Ak zasielateľ zodpovedá za škodu, jeho povinnosť nahradiť škodu je obmedzená takto :


7.2.1 Pri škode, ktorá nastala na zásielke počas prepravy dopravným prostriedkom alebo pri manipulácií súvisiacej s prepravou ( napr. pri nakládke, prekládke, vykládke ) , výška škody sa obmedzuje na 8,33 XDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného alebo strateného tovaru, najviac však 20 000,- XDR za jeden škodový prípad.


7.2.2. Pri škode spôsobenej oneskoreným dodaním ( doručením ) zásielky je povinnosť zasielateľa nahradiť škodu obmedzená dohodnutou výškou prepravného.


7.2.3 Pri skladovaní je zodpovednosť zasielateľa za stratený, poškodený alebo zničený tovar obmedzená na
výšku
– 3,925 XDR za 1 kg brutto hmotnosti poškodeného, zničeného alebo strateného tovaru, najviac však :
– 3 925.- XDR na jeden škodový prípad (jednu zásielku),
– 19 625,- XDR, ak škoda spôsobená objednávateľovi ( príkazcovi ) pozostáva z rozdielu medzi požadovaným a skutočným stavom skladovaných zásob .


7.2.4 V prípadoch ostatných škôd je povinnosť zasielateľa nahradiť škodu obmedzená na čiastku 20 000,- XDR za jeden škodový prípad.


7.3 V prípade zásielky tovaru vysokej hodnoty alebo v prípade osobitného záujmu príkazcu na dodaní, je možné, odchylne od ustanovení bodu 7.2 týchto VZP ZLZ SR, v zasielateľskej zmluve dohodnúť vyššiu hranicu zodpovednosti zasielateľa.


7.4 Ušlý zisk a nepriama škody sa nenahrádzajú.


7.5 Ak zasielateľ spôsobil pri plnení zasielateľskej zmluvy škodu úmyselne , je povinný nahradiť ju v plnej výške ( bez obmedzenia , vrátane ušlého zisku ).


ČLÁNOK 8
Zodpovednosť príkazcu za škodu a jej rozsah


8.1 O zodpovednosti príkazcu a jej rozsahu platí rovnaký princíp zodpovednosti a ustanovenia , ktoré sú podľa článku 7,body 7.1, 7.4 a 7.5 smerodajné pre zodpovednosť zasielateľa.


8.2 Ustanovenia bodov 7.2 a 7.3 sa pre zodpovednosť príkazcu nepoužijú


ČLÁNOK 9
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť zasielateľa a príkazcu


9.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zasielateľa aj príkazcu za porušenie ich zmluvných povinností sa považujú prekážky, ktoré spĺňajú všetky znaky uvedené v § 374 OBZ.


9.2 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď povinná strana už bola v omeškaní so splnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Neudelenie úradného povolenia ( vývozného, tranzitného, dovozného, devízového ), o ktoré sa má požiadať, sa nepovažuje za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, pokiaľ sa strany nedohodli inak.


9.3 Strana, u ktorej nastala prekážka, musí o tom bezodkladne informovať druhú stranu.


9.4 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Ak bude prekážka trvať dlhšie ako jeden mesiac, počítajúc od okamihu dokedy sa mala splniť zmluvná povinnosť dotknutá prekážkou ( napr. obstaranie prepravy, uskladnenie tovaru, zaplatenie preddavku na náklady, zaplatenie odmeny ) , každý z účastníkov zasielateľskej zmluvy je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to i vtedy, ak záväzok bol čiastočne splnený. V prípade odstúpenia od zmluvy má zasielateľ nárok na úhradu už vynaložených nákladov a na primeranú časť odplaty. Príkazca má nárok na vrátenie časti preddavku na náklady, nevyčerpaného do odstúpenia od zmluvy, a na vrátenie primeranej časti odplaty, ak bola v celosti zaplatená už pri uzavretí zmluvy.


9.5 Existenciu prekážky vylučujúcej zodpovednosť musí preukázať strana, ktorá sa prekážky dovoláva.


ČLÁNOK 10
Pomocné služby zasielateľa

10.1 Zasielateľ, okrem obstarania prepravy tovaru, zabezpečuje často pre príkazcu ďalšie pomocné a doplňujúce služby, ktoré súvisia s prepravou tovaru. Predpokladom je dohoda o tejto veci s príkazcom, zakotvená priamo v zasielateľskej zmluve alebo mimo nej. Medzi takéto služby patrí napr. skladovanie tovaru, kontrolná činnosť, poisťovanie zásielok, inkasné úkony , účasť na colnom konaní. Niektoré z nich sú upravené osobitnými typmi obchodnej zmluvy ( napr. zmluva o skladovaní, zmluva o kontrolnej činnosti, poistná zmluva, zmluva o inkase ). Ak sú tieto zmluvy zahrnuté do jedného zmluvného dokumentu spolu zo zasielateľskou zmluvou ide o „zmiešané zmluvy „ .


10.2 Pokiaľ tieto VZP ZLZ SR upravujú tiež pomocné služby, použijú sa bez ohľadu na to, či dohoda o pomocnej službe je zahrnutá do zasielateľskej zmluvy alebo sa nachádza mimo nej. Pomocné služby môže zasielateľ obstarať vo vlastnom mene a na účet príkazcu alebo ich môže zariadiť v mene príkazcu ako jeho zástupca alebo uskutočniť sám. Pomocné služby obstaráva zasielateľ za odplatu, ktorá sa zahrnie do celkovej odplaty za obstaranie prepravy alebo sa určí osobitne.


ČLÁNOK 11
Skladovanie tovaru

11.1 Pokiaľ zasielateľ v rámci svojich činností vykonáva resp. obstaráva skladovanie vecí, riadi sa táto činnosť nasledujúcimi ustanoveniami :


11.1.1 Tovar sa skladuje podľa výberu zasielateľa v jeho vlastnom sklade alebo v cudzích skladovacích priestoroch. V prípade, ak zasielateľ uskladní tovar v cudzom sklade, oznámi príkazcovi ( objednávateľovi ) názov skladovateľa a miesto uskladnenia.


11.1.2. Príkazca má právo prezrieť si skladové priestory sám , alebo si ich môže dať prezrieť. Námietky alebo reklamácie týkajúce sa skladovacích priestorov alebo umiestnenia tovaru musí uplatniť okamžite . Ak príkazca neuplatnil právo na prehliadku , vzdáva sa neskorších námietok voči druhu a spôsobu umiestnenia tovaru, pokiaľ výber priestoru a umiestnenie tovaru zasielateľ uskutočnil s náležitou starostlivosťou . Príkazca má právo vstupovať do skladu iba v sprievode zasielateľa alebo skladovateľa.


11.1.3 Ak príkazca počas skladovania s tovarom manipuluje (napr. odber vzoriek), má zasielateľ právo požadovať, aby sa počet, hmotnosť a vlastnosti tovaru zisťovali za jeho prítomnosti. Ak príkazca túto požiadavku nesplní, zasielateľ nezodpovedá za neskôr zistené škody, okrem prípadov, keď škody dokázateľne s touto manipuláciou nesúvisia.


11.1.4 Príkazca zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí on, jeho zamestnanci alebo ním splnomocnené osoby pri vstupe do skladu zasielateľovi, iným skladovateľom alebo tretím osobám ( ukladateľom ), resp. ktoré spôsobil jeho chybný tovar zasielateľovi – skladovateľovi, iným skladovateľom, prípadne ukladateľom.


11.1.5 Pri inventúrnych rozdieloch týkajúcich sa uskladneného tovaru toho istého príkazcu môže zasielateľ , v prípadoch súčasného schodku a prebytku, vykonať hodnotové saldo skladových zásob.


11.1..6 Ak zasielateľ má odôvodnené pochybnosti v tom, či jeho nároky voči príkazcovi sú zabezpečené hodnotou skladovaného tovaru , je oprávnený stanoviť príkazcovi primeranú lehotu , v ktorej musí zabezpečiť nároky zasielateľa iným spôsobom . Ak príkazca požiadavku zasielateľa v stanovenej lehote nesplní , je zasielateľ opravnený dať okamžitú výpoveď zmluvy o skladovaní alebo od nej odstúpiť.


11.2 V ostatných otázkach platia pre vzťah medzi zasielateľom ako skladovateľom a príkazcom ako ukladateľom ustanovenia Obchodného zákonníka ( Zmluva o skladovaní § 527 – 535 ).


ČLÁNOK 12
Fakturácia a spôsob platenia

12.1 Podkladom pre úhradu peňažných pohľadávok zasielateľa je faktúra zasielateľa, ktorá je splatná do 15 dní od jej doručenia príkazcovi , ( pokiaľ sa strany nedohodnú inak ) , pričom sa predpokladá, že doručenie faktúry v tuzemskom styku trvá 3 dni, v medzinárodnom styku 10 dní.


12.2 Peňažný záväzok – faktúru je príkazca povinný uhradiť na svoje nebezpečenstvo a náklady na podnikateľský (bežný ) účet zasielateľa u banky uvedenej vo faktúre alebo zasielateľskej zmluve. Peňažný záväzok príkazcu platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet zasielateľa v jeho banke. Ak peňažný záväzok platí príkazca prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy zasielateľovi. V prípade výnimočného plnenia peňažného záväzku osobne v hotovosti , je príkazca povinný splniť ho na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle zasielateľa.


12.3 Ak sa príkazca dostane so splnením svojho peňažného záväzku do omeškania, je povinný zaplatiť zasielateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,07% z dlžnej sumy, najmenej však vo výške úrokovej miery platnej v čase meškania príkazcu.


ČLÁNOK 13
Zabezpečenie zmluvných povinností

13.1 Zmluvná pokuta

Strany môžu v zasielateľskej zmluve dohodnúť na zabezpečenie zmluvných povinností zmluvnú pokutu, ktorá predstavuje paušalizovanú náhradu škody. Na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká nárok pri porušení zmluvnej povinnosti, ktorú zabezpečuje, a to bez ohľadu na to, či oprávnenej strane vznikla škoda alebo nie. Dojednanie o zmluvnej pokute vyžaduje písomnú formu, určenie zabezpečovanej povinnosti a výšku pokuty ( bližšie § 544-545 OZ a § 300-302 OBZ ).


13.2 Zádržné právo
Na zabezpečenie všetkých svojich nárokov voči príkazcovi má zasielateľ zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa. Zádržné právo sa realizuje svojmocným zadržaním veci. Zasielateľ je povinný o zadržaní veci bezodkladne, najneskôr do troch dní, upovedomiť príkazcu. Zasielateľ musí zadržanú zásielku opatrovať, chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. Príkazca je povinný uhradiť náklady na opatrovanie a ochranu zásielky. Vec možno užívať iba so súhlasom dlžníka.


ČLÁNOK 14
Záverečné ustanovenia

14.1 Miesto plnenia

Na riadne splnenie záväzkov účastníkov zasielateľskej zmluvy sa vyžaduje, aby záväzok bol splnený v mieste sídla zasielateľa resp. v mieste jeho prevádzky, na ktorú bola adresovaná objednávka alebo zasielateľský príkaz, pokiaľ z povahy záväzku nevyplýva, že môže alebo musí byť, splnený na inom mieste.


14.2 Odstúpenie od zmluvy
Od zasielateľskej zmluvy možno odstúpiť len v prípadoch ustanovených zasielateľskou zmluvou, týmito VZP ZLZ SR, Obchodným zákonníkom ( § 344 – 354 ) alebo iným zákonom. Jednostranné odstúpenie od zasielateľskej zmluvy bez právneho dôvodu sa nepripúšťa. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na odstupnom.


14.3 Premlčanie práv
14.3.1 Práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky voči zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlčujú po uplynutí jedného roka. Pri právach vzniknutých z celkového zničenia alebo straty zásielky plynie premlčacia doba odo dňa, keď zásielka mala byť doručená príjemcovi, pri ostatných právach, keď zásielka bola doručená. Pre škodu vedome spôsobenú, platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.


14.3.2 Pre ostatné práva zasielateľa a príkazcu zo zasielateľskej zmluvy platí všeobecná premlčacia doba štyri roky.


14.3.3 Ďalšie otázky premlčania práv sú upravené § 387-408 OBZ.


14.4 Rozhodujúce hmotné právo

14.4.1 Zasielateľská zmluva pri vnútroštátnom zasielateľstve sa vždy riadi slovenským právom.


14.4.2 Taktiež zasielateľská zmluva v medzinárodnom zasielateľstve sa riadi slovenským právom, pokiaľ si účastníci tejto zmluvy výslovne nezvolia právo iného štátu.


14.5 Rozhodovanie sporov

14.5.1 Všetky spory, ktoré vzniknú zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou.


14.5.2 Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi tuzemskými účastníkmi zasielateľskej zmluvy , každá zo strán je oprávnená podľa svojej voľby predložiť spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika alebo príslušnému štátnemu súdu v Slovenskej republike.


14.5.3 Ak k dohode nedôjde a pôjde o spor medzi účastníkmi medzinárodnej zasielateľskej zmluvy, budú sa spory rozhodovať v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Strany sa zaväzujú rozhodcovské rozhodnutie splniť v lehotách v ňom uvedených.


14.5.4 Na účely rozhodovania sporov zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku v rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre stanovenie jeho príslušnosti v tejto veci, zasielateľská zmluva v samostatnej časti tejto zmluvy má obsahovať nasledovnú rozhodcovskú doložku:
„Rozhodcovská doložka
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch) budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Počet rozhodcov je 1 (slovom: jeden) v prípade sporov s hodnotou sporu do 20.000 Eur alebo 3 (slovom: traja) vo všetkých ostatných prípadoch. V prípade pochybností sa má za to, že počet rozhodcov je 3 (slovom: traja). V prípade, ak ide o spor, kde počet rozhodcov je 1 (slovom: jeden), strany sporu poverujú Predsedníctvo Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory, aby v ich mene vybralo rozhodcu. Jazykom rozhodcovského konania je [slovenčina a angličtina]. Rozhodcovská doložka sa riadi právom Slovenskej republiky.
Ak rozhodnutie vo veci môže závisieť od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti a skúsenosti z oblasti logistiky, zasielateľstva, vrátane colného práva, môže si rozhodcovský senát vyžiadať odborné vyjadrenie od odborníka na túto oblasť, ktoré na základe žiadosti rozhodcovského senátu navrhne Prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Rozhodcovský senát dá stranám možnosť vyjadriť sa k výberu odborníka. Na takéhoto odborníka sa primerane vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory o nepredpojatosti znalca.“


14.5.5 Pre prípad, že zasielateľská zmluva nebude obsahovať rozhodcovskú doložku, ale bude odkazovať na znenie VZP ZLZ SR, má sa za to, že zasielateľská zmluva a s tým súvisiaca príslušnosť Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava pre rozhodovanie sporov sa bude spravovať Rozhodcovskou doložkou v bode 14.5.4 týchto VZP ZLZ SR.

14.6 Platnosť a účinnosť VZP ZLZ SR
Tieto Všeobecné zasielateľské podmienky Zväzu zasielateľov Slovenska boli schválené Zhromaždením členov Zväzu zasielateľov Slovenska dňa 18. novembra 1999 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.04. 2000. Nahradzujú Všeobecné zasielateľské podmienky ZZS zo dňa 6.11.1992 v znení doplnkov zo dňa 4.2.1994.


Poznámka:
Tieto Všeobecné zasielateľské podmienky boli prerokované a kladne posúdené Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Referencie

Snažíme sa vyjsť v ústrety predstavám všetkých zainteresovaných strán
a nadväzovať tak dlhodobú spoluprácu ako s dopravcami, príjemcu a odosielateľa všetkých nami realizovaných zásielok.