SOLERTER S.R.O.

Colná
deklarácia

Rodinná firma s individuálnym, férovým a kvalitným prístupom nielen k našim partnerom, ale aj ku každej jednej nami organizovanej doprave.

Ponúkane služby:

 • Spracovanie colných dokumentov (vývoz, dovoz, T1 a iné colné režimy)
 • Zabezpečenie colného dlhu
 • Možnosť platby cla a DPH za vás
 • Vypočítanie predbežného colného dlhu
 • Poradenstvo ohľadom výšky cla pri dovážaní tovaru
 • Poradenstvo a vystavovanie dokumentov (A.TR, EUR.1, ATA karnet)
 • Komplexné colné poradenstvo (najefektívnejšie/najúspornejšie colné prejedanie vašej
  zásielky)
 • Poradenstvo a konzultácia o nomenklatúrnom zatriedený tovaru (HS CODE)
 • Vystavenie colných dokumentov cez partnerské spoločnosti v okolitých krajinách EÚ
 • Skladovanie v dočasnom colnom sklade (90 dni)
 • Ručenie za dočasné skladovanie

O nás:

(1.) Naša colná deklarácia pre Vás /zabezpečujeme komplexné zastupovanie na colných úradoch pri
Importnom (dovoz) , exportnom (vyvoz) a tranzitnom (T1, T2L) colnom konaní. Ponúkame rýchle
a kvalitné prejedanie vašej zásielky, ktorá má byť colne prejedaná v potrebnom colnom
režime. Zaistíme ľahký priebeh dodávateľského reťazca. Pracujeme v súlade s platnou legislatívou.

(2.) Zastupovať vás vieme na pobočkách finančnej správy colných úradov v Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji. Po konzultácii vieme zabezpečiť prejednanie aj na iných pobočkách v rámci
Slovenskej republiky a v okolitých krajinách EÚ prostredníctvom našich partnerov.

(3.) Dovoz/Import – zabezpečujeme komplexné colné prejednanie vašej zásielky dovážanej z 3 krajín.
Poradenstvo pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu a pomoc správneho zatriedenia tovaru podľa
nomenklatúrneho zatriedenia (HS code), aby sa minimalizovalo riziko sankcií, pri následných
kontrolách vykonaných finančnou správou. Výstupný dokument: JCD, SAD

Tranzit – zabezpečujeme pre vás vystavenie colného dokumentu v režime Tranzit na vami určený
colný úrad, zariadime aj prijímanie, vytváranie a ukončenie spoločného tranzitného colného
vyhlásenia. Výstupný dokument: T1, T2, T2L

Vývoz/Export – zabezpečujeme komplexné colné prejednanie vašej zásielky vyvážanej do 3 krajín.
Poradenstvo ohľadom potrebných vývozných licencií, vystavovanie a potvrdzovanie dokumentov o
pôvode EUR.1, A.TR,. Výstupný dokument : EAD, EX1

Ostatné colné režimy – po konzultácii vieme zabezpečiť a pomôcť so zrealizovaním ostatných
colných režimov ( aktívny zušľachťovací styk, pasívny zušľachťovací styk, dočasný vývoz/dovoz a pod.

Colný úrad, Finančná správa, colník, colnica, Colná únia, colné územie, deklarant, HS kod,
dovoz, import, vývoz, export, dovozné clo, colný dlh, clo, antidumpingové clo, kvóta,
preclievanie, kombinovaná nomenklatúra, colný sadzobník, TARIC, colnotarifné zatriedenie,
zatriedenie tovaru, colná deklarácia, colné vyhlásenie, JCD, EAD, SAD, EX1, ručenie
colného dlhu, colná zábezpeka, , zastupovanie v colnom konaní, mandátna zmluva, colná
hodnota, pôvod tovaru, preferenčný pôvod tovaru, nepreferenčný pôvod tovaru, Certifikát of
ORIGIN, Form A, EUR 1, A.TR, dodacie podmienky, INCOTERMS 2020, BREXIT, tretie
krajiny, INTRASTAT, štatistické zisťovanie INTRASTAT, hlásenie INTRASTAT, , prijatie,
odoslanie, oslobodenia, oslobodenie od cla, oslobodenie od DPH, DPH, vratka DPH,
skladovanie , a pod

Referencie

Snažíme sa vyjsť v ústrety predstavám všetkých zainteresovaných strán
a nadväzovať tak dlhodobú spoluprácu ako s dopravcami, príjemcu a odosielateľa všetkých nami realizovaných zásielok.